معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سمترییس اداره نگهداری راهها
عکس
ناممحمد رضا
نام خانوادگیزیدآبادی
تلفن مستقیم37777662
نمابر
تلفن داخلی253
 
سمترییس اداره ایمنی و حریم
عکس
نامجعفر
نام خانوادگیاویسی
تلفن مستقیم37769804
نمابر
تلفن داخلی220
 
سمترییس اداره ابنیه فنی
عکس
نامعباس
نام خانوادگیشکوری
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی236
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"