سمتسرپرست اداره ایمنی وترافیک
عکس
ناممحمد علي
نام خانوادگیمحمدپور
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی213
 
سمتسرپرست اداره حمل ونقل كالا
عکس
نامحسين
نام خانوادگیفتح ابادي
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی225
 
سمتکارشناس کارت هوشمند رانندگان
عکس
ناممنوچهر
نام خانوادگیعسگري مقدم
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس اداره حمل ونقل مسافر
عکس
نامسعيد
نام خانوادگیروشن روش
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی222
 
سمتسرپرست اداره حمل و نقل مسافر
عکس
نامعليرضا
نام خانوادگیاسدي
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی276
 
سمتكارشناس اداره حمل ونقل مسافر
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیقاسمي
تلفن مستقیم37780196
نمابر
تلفن داخلی222
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"