سمتكارشناس اداره بازرگانی
عکس
نامسارا
نام خانوادگیواعظي
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی241
 
سمتکارشناس مدیریت بحران
عکس
نامزهرا
نام خانوادگیرضايي
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی229
 
سمتحسابدار
عکس
ناممژگان
نام خانوادگیملاسلماني
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی251
 
سمترييس اداره منابع انساني ، رفاه و پشتيباني
عکس
نامحسن
نام خانوادگیوحیدی
تلفن مستقیم02537780254
نمابر
تلفن داخلی266
 
سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع
عکس
ناممحمد رضا
نام خانوادگیقدسي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی215
 
سمتسرپرست اداره بازرگانی
عکس
نامحمیدرضا
نام خانوادگیذاكر
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی274
 
سمتريس اداره امور مالي
عکس
نامحسنعلي
نام خانوادگیدانايي
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی270
 
سمتكارشناس مالي
عکس
ناممحمد رضا
نام خانوادگیقلي زاده
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی216
 
سمتسرپرست اداره مرکز مدیریت راهها
عکس
نامجواد
نام خانوادگیشاكري
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی231
 
سمتكارشناس اداره امور اداري
عکس
نامسميه
نام خانوادگیناصري
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی226
 
سمتکارشناس ارزیابی عملکرد
عکس
نامفاطمه
نام خانوادگیمولایی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی229
 
سمتکارشناس بودجه
عکس
ناماقدس
نام خانوادگیهمسايه
تلفن مستقیم377804-7
نمابر
تلفن داخلی238
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"