سمتكارشناس حقوقي
عکس
نامآقای عمادی و صحبتی
نام خانوادگی
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی214
 
سمتمعاون فنی و نظارت
عکس
نامعلی
نام خانوادگیروشن
تلفن مستقیم37780253
نمابر
تلفن داخلی264
 
سمتمعاون راهداری
عکس
ناماکبر
نام خانوادگیسلیمیان
تلفن مستقیم37780255
نمابر
تلفن داخلی271
 
سمترییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم
عکس
ناماکیر
نام خانوادگینوروز پور
تلفن مستقیم7232892-93
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمعاون حمل ونقل
عکس
نامحميد
نام خانوادگیسالاري
تلفن مستقیم37780251
نمابر
تلفن داخلی265
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"